Teleperformance Malaysia 62 lượt xem

Công ty này hiện không có tin tuyển dụng nào

Teleperformance Malaysia

NTD23476

About Us

Website: https://www.teleperformance.com/en-us/

Youtube: https://www.youtube.com/user/teleperformance

https://www.youtube.com/channel/UCGPFILG1X12OKCS17ynFsfg

Live in Penang, Malaysia: https://www.youtube.com/watch?v=3z9H9S0tNiI&t=17s

Facebook người tuyển dụng: https://www.facebook.com/trangtrang.dam/

Whatsapp người tuyển dụng: +60163902603

Giới thiệu
Chúng tôi online
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin